skip to Main Content
Telefon 86 12 24 33

Privatlivspolitik

EFFEKT advokatfirma er en advokatvirksomhed, der tilbyder juridisk rådgivning til private og erhverv.

En advokat skal udvise en adfærd, der stemmer overens med god advokatskik. Dette gælder også, når vi behandler personoplysninger, og vi betragter beskyttelse af vores klienters og samarbejdspartneres personoplysninger som en naturlig og integreret del af vores advokatgerning.

I det følgende kan du læse, hvordan vi håndterer personoplysninger, herunder hvordan vi indsamler, bruger og beskytter dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig
EFFEKT advokatfirma er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger som klient eller potentiel klient. Vores juridiske oplysninger er følgende:

EFFEKT advokatfirma
CVR-nr. 35289542
Søndergade 74, 5.
8000 Aarhus C

Kontaktpersoner: Claus Moldt og Mads Trøstrup Kristensen
E-mail: cm@effekt-law.dk og mtk@effekt-law.dk

2. Formål med behandling
I forbindelse med leveringen af vores advokatydelser kan vi behandle følgende oplysninger om dig.

Som klient eller potentiel klient hos EFFEKT advokatfirma, behandler vi som udgangspunkt dine personoplysninger for at kunne yde juridisk rådgivning til dig. Det drejer sig hovedsageligt om kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og bankkontooplysninger.

I sager omfattet af hvidvaskloven er vi endvidere forpligtede til at indhente identitetsoplysninger fra dig i form af kopi af sygesikringsbevis samt kørekort og/eller pas.

Vi anvender udelukkende oplysningerne til at behandle din sag samt overholde den lovgivning, som vi er underlagt, eksempelvis hvidvaskloven, skattelovgivningen, bogføringsloven og de advokatetiske regler. Vi indhenter alene de oplysninger, som er nødvendige til behandling af din sag.

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke er omfattet af persondatalovgivningen. Vi kan dog efter omstændighederne behandle dine identitets- og kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Herudover behandler vi oplysninger om finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger.
Afhængig af de konkrete omstændigheder i den eller de sager, vi bistår dig med, kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger og/eller oplysninger om strafbare forhold.

3. Videregivelse
Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål, medmindre du har givet samtykke hertil.

Vi videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage dine interesser. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være myndigheder, domstole, modparter og deres rådgivere. I sager, som omfattes af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre dette.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.
Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandører iVision i henhold til databehandleraftale, og alene med det formål at muliggøre vores anvendelse af det pågældende it-system.

4. Sikkerhed
Vi har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar.

Vi opdaterer løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.

5. Opbevaring og sletning
Personoplysningerne opbevares, så længe du er klient hos os.
Personoplysningerne opbevares endvidere så længe, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvasknings-, bogførings- og gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvis en eller flere forældelsesfrister i din sag er 10 år, vil vi som udgangspunkt gemme dine personoplysninger 10 år, hvorefter personoplysningerne vil blive slettet.

Fristen for sletning kan konkret fraviges, såfremt der er en saglig begrundelse herfor.

6. Dine rettigheder
Du har som registreret i henhold til persondatalovgivningen ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ret til at få urigtige oplysninger rettet, såfremt vi måtte have registreret noget om dig, som ikke er korrekt, ret til at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning. Denne ret gælder dog ikke, såfremt vi på andet grundlag kan fortsætte behandlingen af oplysningerne, eksempelvis hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysningerne, ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format samt at få overført disse fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Vi vil ophøre med at behandle dine personoplysninger, hvis du trækker dit samtykke tilbage, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

7. Ændringer af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik.
8. Kontaktoplysninger
Skriv til cm@effekt-law.dk eller mtk@effekt-law.dk, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til vores privatlivspolitik.