skip to Main Content
Telefon 86 12 24 33

Firmabeskrivelse

EFFEKT advokatfirma I/S er etableret på Søndergade 74, 5. sal, 8000 Aarhus C.

Vores CVR-nummer er: 35289542

EFFEKT advokatfirma er organiseret som interessentskab med advokat Mads Trøstrup Kristensen og advokat Claus Moldt som ansvarlige interessenter.

Advokaterne hos EFFEKT advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos EFFEKT advokatfirma er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af EFFEKT advokatfirma uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

EFFEKT advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

EFFEKT advokatfirma samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som EFFEKT advokatfirma har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokaterne hos EFFEKT advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.